QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ 6/2007 – 9/2009: Phụ trách đối ngoại Công ty TNHH XQ Việt Nam
  • Từ 10/2009 – 12/2015: Giám đốc Trung tâm kinh doanh CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (nay là CTCP Nhựa An Phát Xanh)
  • Từ 12/2015 – 2/2017: Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (nay là CTCP Nhựa An Phát Xanh)
  • Từ 3/2017 – 3/2018: Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (nay là CTCP Nhựa An Phát Xanh)
  • Từ 3/2018 – nay: Phó Tổng Giám đốc thường trực CTCP Nhựa An Phát Xanh
  • Từ 2/2021 đến nay: Thành viên HĐQT CTCP Nhựa An Phát Xanh