Báo cáo định kỳ

Mọi câu hỏi về Công ty xin Quý Nhà đầu tư vui lòng liên hệ bộ phận IR của chúng tôi: ir@anphatholdings.vn

Ngày đăngTên tài liệuTải về
26/04/2024AAA: Giải trình chênh lệch LNST tại BCTC Quý I năm 2024 so với cùng kỳ năm trướcdrive.google.com/file/d/1hasF-8bFW284vhZiYPy1J-sq6L7Bo0E_/view?usp=sharing
26/04/2024AAA: Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý I năm 2024drive.google.com/file/d/1YE7d04Wa8yTE8Kjr0AxY7j8PeWliFFGv/view?usp=sharing
26/04/2024AAA: Báo cáo tài chính Riêng Quý 1 năm 2024drive.google.com/file/d/1C7Ajms_Fll0csk5GyfgRnQbYLXM8E1A0/view?usp=sharing
30/03/2024AAA: Giải trình chênh lệch LNST tại BCTC Kiểm toán 2023 so với cùng kỳ năm trướcdrive.google.com/file/d/1Yyv2ycWZGBAXhST3jbgoe8nbO4zTXt4w/view?usp=sharing
30/03/2024AAA: Báo cáo tài chính Riêng năm 2023 kiểm toándrive.google.com/file/d/1bYE6OZbVGxKem1BnoPevOaMZTLww9HcF/view?usp=sharing
30/03/2024AAA: Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2023 Kiểm toándrive.google.com/file/d/1aDGeSk_XSNt6vWJ59AF-DvP5dlvyfsCM/view?usp=sharing
29/01/2024AAA: Giải trình chênh lệch LNST tại BCTC Quý 4 năm 2023 so với cùng kỳ năm trướcdrive.google.com/file/d/1V4clgpHiEcnzCpV0_Haez60FnrzA_H0C/view?usp=sharing
29/01/2024AAA: Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4 năm 2023drive.google.com/file/d/1KLcYWcEELdpDbtHMTXc-ri6IuIQXVwMS/view?usp=sharing
29/01/2024AAA: Báo cáo tài chính Riêng Quý 4 năm 2023drive.google.com/file/d/13wxF-Y3s4TZK3b9adr5xPWPvvKkE4Zpj/view?usp=sharing
30/10/2023AAA: Giải trình chênh lệch LNST tại BCTC Hợp nhất Quý 3 năm 2023 so với cùng kỳ năm trướcdrive.google.com/file/d/14SiKbjB9wTb5FUhM7-8BLUK6_e8UAhhu/view?usp=sharing
30/10/2023AAA: Báo cáo tài chính Riêng Quý 3 năm 2023drive.google.com/file/d/1UkxQeqBgYpsi__TOVZnZxMQcr2qg97k4/view?usp=sharing
30/10/2023AAA: Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3 năm 2023drive.google.com/file/d/116L2vDXl52HyruYEgxxiAO8ez7h8J42Y/view?usp=sharing
29/08/2023AAA: Giải trình chênh lệch LNST tại BCTC Bán niên 2023 (Riêng + Hợp nhất) so với cùng kỳ năm ngoáidrive.google.com/file/d/1kOxtvEFO3orXcBLELkWukJ84eJH5zFba/view?usp=sharing
29/08/2023AAA: Báo cáo tài chính Hợp nhất Bán niên soát xét năm 2023drive.google.com/file/d/1LmyQPengkME0F3yiB4I7mUT8kUAzAMka/view?usp=sharing
29/08/2023AAA: Báo cáo tài chính Riêng Bán niên soát xét năm 2023drive.google.com/file/d/1CLvJIR6GwK4pqsYbVp0DOxV_czSqP3UN/view?usp=sharing
28/07/2023AAA: Giải trình chênh lệch lợi nhuận báo cáo tài chính quý 2 năm 2023drive.google.com/file/d/1T0IpG1MLPcz95w2cjSgWCT81tctCK2NL/view?usp=drive_link
28/07/2023AAA: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2023drive.google.com/file/d/1gV2pHs1yAQF9B-IARhk5BqQkiYRGiwxl/view?usp=drive_link
28/07/2023AAA: Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2023drive.google.com/file/d/19vwYuBlrHJP2HxNyLZniJjLwlB-Wg-g9/view?usp=drive_link
27/04/2023AAA: Giải trình chênh lệch lợi nhuận báo cáo tài chính quý I năm 2023drive.google.com/file/d/1o-MGLoLjvIRSbwv6xrGhDrV2AabxQhVP/view?usp=sharing
27/04/2023AAA: Báo cáo tài chính riêng quý I năm 2023drive.google.com/file/d/1eYmjtnAsvRkaBDbmlPSMH7IIHjxskOzi/view?usp=sharing
27/04/2023AAA: Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2023drive.google.com/file/d/1-zSN7_zTiaTEhtYb7bOQAhJELYJAky3g/view?usp=sharing
31/03/2023AAA: Giải trình chênh lệch LNST tại BCTC Kiểm toán năm 2022 so với năm 2021drive.google.com/file/d/1kkT--_hdT9HKZ2WVnbEI4y4uNKp7mt77/view?usp=sharing
31/03/2023AAA: Báo cáo tài chính Riêng Kiểm toán năm 2022drive.google.com/file/d/1OyZxoypW6FUfoCOINJ5pvTwRdhi1bVkT/view?usp=sharing
31/03/2023AAA: Báo cáo tài chính Hợp nhất Kiểm toán năm 2022drive.google.com/file/d/112WNkCpyfX4CewYosaQqT2wPlYWXgPkH/view?usp=sharing
30/01/2023AAA: Giải trình chênh lệch LNST quý 4 năm 2022drive.google.com/file/d/1ukA6uEvBqsui3DtGuo21CLQNXAERuRPO/view?usp=share_link
30/01/2023AAA: Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2022drive.google.com/file/d/1VfXSJN8HUeLA-_DOCrQcTBSYFJlxlt-z/view?usp=sharing
30/01/2023AAA: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2022drive.google.com/file/d/1-NUnNiuPuLP_6OUdAhjhYULdBzlNRdVL/view?usp=share_link
28/10/2022AAA: Giải trình Báo cáo tài chính quý III năm 2022drive.google.com/file/d/1l_ftgo9Q3472LlYAdSb_2QQxOXGhONZW/view?usp=sharing
28/10/2022AAA: Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2022drive.google.com/file/d/1RF3XSq7DCFWppWCS3G_Mr-Hi3ZrIqYJT/view?usp=sharing
28/10/2022AAA: Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2022drive.google.com/file/d/1buhQy-eTG_GwZfdKM8zwLoVVn3VDOhW0/view?usp=sharing
30/08/2022AAA: Giải trình chênh lệch LNST tại BCTC Riêng Bán niên soát xét năm 2022drive.google.com/file/d/1YIsBZAj0-RGqQF7yPpuhXfB9igCYy2ee/view?usp=sharing
30/08/2022AAA: Báo cáo tài chính Riêng Bán niên soát xét năm 2022drive.google.com/file/d/17KtoW2SzOsK4PLi9OsHhls4uxzwbpEn5/view?usp=sharing
30/08/2022AAA: Báo cáo tài chính Hợp nhất Bán niên soát xét năm 2022drive.google.com/file/d/1DO7tZNWa60VlUcMctx_37lhwP2uvCJ_6/view?usp=sharing
29/07/2022AAA: Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý II năm 2022drive.google.com/file/d/1DQ7Y5SmxeafyHZmVs8QlUxBWW3Ti9AvY/view?usp=sharing
29/07/2022AAA: Giải trình Báo cáo tài chính Riêng Quý II năm 2022drive.google.com/file/d/16QbTrNf273gcu1vmcQEB1_WLbVeSeTjL/view?usp=sharing
29/07/2022AAA: Báo cáo tài chính Riêng Quý II năm 2022drive.google.com/file/d/1hsPC7Q2euxsh8DA6UuqCEUDqtYNMHlXS/view?usp=sharing
26/04/2022Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2022drive.google.com/file/d/15-pWr5l2AM0T9rw_14ffpHrbgopECWNn/view?usp=sharing
26/04/2022Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2022drive.google.com/file/d/18vX3bYuUgB0g4W300uOMNoQa2-Wi-mfC/view?usp=sharing
30/03/2022Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toándrive.google.com/file/d/1TPDAIjYZ_lNyN_pJk7bt9PQ-tA_T977O/view?usp=sharing
30/03/2022Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã kiểm toándrive.google.com/file/d/1Ws1OEtEEw3h0rZUq3QmFcBLLLLsUl2E6/view?usp=sharing
27/01/2022Giải trình chênh lệch lợi nhuận báo cáo tài chính quý IV năm 2021drive.google.com/file/d/1AxWuYltGUWDv9ALKZvd8rvAY3BP50rz5/view?usp=sharing
27/01/2022Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2021drive.google.com/file/d/1ziTfD796OpolKOVCLenBTHZCV4IvjMVD/view?usp=sharing
27/01/2022Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2021drive.google.com/file/d/1ziTfD796OpolKOVCLenBTHZCV4IvjMVD/view?usp=sharing
29/10/2021Giải trình báo cáo tài chính quý 3 năm 2021drive.google.com/file/d/1TMG2St3zxuRQpVFiPmzwDYhRbMfoqBWa/view?usp=sharing
29/10/2021Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2021drive.google.com/file/d/1fVKAA_OvOL95cAI4F045mj2h7KEP8zrk/view?usp=sharing
29/10/2021Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2021drive.google.com/file/d/1XxcKzIivnrV39x4lVzVpxUTwR1WfMta9/view?usp=sharing
28/08/2021Giải trình BCTC 6 tháng đầu năm 2021drive.google.com/file/d/1LxrHCMRz9Ro93lLiu5x-pRzK87iBqRJG/view?usp=sharing
28/08/2021Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 – Hợp nhấtdrive.google.com/file/d/1QpkbDMprQbqdMZ85l5y6UlX7D8aevzLn/view?usp=sharing
28/08/2021Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 – Công ty mẹdrive.google.com/file/d/1D9pHhL0HQ2t_lg1eeHLosq6GZShR3Sd3/view?usp=sharing
30/07/2021Giải trình chênh lệch lợi nhuận trong báo cáo tài chính quý 2 năm 2021drive.google.com/file/d/1I889DDDEWKJuGpxX9QWtEGsRJMuVC_tZ/view?usp=sharing
30/07/2021Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2021drive.google.com/file/d/1nS38aNXdYkGTB0HYKANFpZiUXJ-3Ib8q/view?usp=sharing
30/07/2021Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2021drive.google.com/file/d/1_tpqLvx0X_aAwNnGvqquhSwUcyg9J5fW/view?usp=sharing
29/04/2021Giải trình chênh lệch lợi nhuận trong BCTC quý I năm 2021drive.google.com/file/d/1rtuF7Plrqqj0U0oRwOjbco-218phQwyx/view?usp=sharing
29/04/2021Báo cáo tài chính quý I năm 2021 – Công ty mẹdrive.google.com/file/d/1KxFe5OhvHs8e0nRTOvwguM8waFH8kybu/view?usp=sharing
29/04/2021Báo cáo tài chính quý I năm 2021 – Hợp nhấtdrive.google.com/file/d/1RdyldBmxyrpzZwDaRdzF1a0TOXBe9JKH/view?usp=sharing
31/03/2021Giải trình chênh lệch lợi nhuận trong BCTC năm 2020drive.google.com/file/d/196S2uTQJI9QEuqMScIEu1LoWP8SN5y-A/view?usp=sharing
31/03/2021Báo cáo tài chính năm 2020 – Công ty mẹdrive.google.com/file/d/1Hc6-ZjFJYAiVWSiZwQm0c8CwgNJWPirs/view?usp=sharing
31/03/2021Báo cáo tài chính năm 2020 – Hợp nhấtdrive.google.com/file/d/1-cs-O2qw5w5EzaeuWxyJNirWqY_S5937/view?usp=sharing
29/01/2021Giải trình chênh lệch lợi nhuận trong BCTC quý IV năm 2020drive.google.com/file/d/15iv-Fl_4kOMCZr6LS0u8nv8RT-lR80Ox/view?usp=sharing
29/01/2021Báo cáo tài chính quý IV năm 2020 – Công ty mẹdrive.google.com/file/d/1_auzUvbu6pxdeMXKyS-iQVEhVe3YmAwi/view?usp=sharing
29/01/2021Báo cáo tài chính quý IV năm 2020 – Hợp nhấtdrive.google.com/file/d/1yGgFYc33vWZPkpw6ojU3KEAZOKYKZTOq/view?usp=sharing
29/10/2020Giải trình chênh lệch lợi nhuận trong BCTC quý III năm 2020drive.google.com/file/d/1Ob41KG0INeWx6pCmmpJxIklL-OTWrOfa/view?usp=sharing
29/10/2020Báo cáo tài chính quý III năm 2020 – Hợp nhấtdrive.google.com/file/d/1_RKddnPiOjhMz8rXHl-uuY3vlDE4WzUU/view?usp=sharing
29/10/2020Báo cáo tài chính quý III năm 2020 – Công ty mẹdrive.google.com/file/d/116kHRcliGbkrVzx2oJ4bsyaEbYqj_nL4/view?usp=sharing
28/08/2020Giải trình BCTC 6 tháng đầu năm 2020drive.google.com/file/d/1lfxFXWWk6PgYaZfhqVXQ1Kze_wsbuvvr/view?usp=sharing
28/08/2020Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 – Công ty mẹdrive.google.com/file/d/1o9aKURcXVUGZZf1j3j0fK3aH5v9SJ6iq/view?usp=sharing
28/08/2020Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 – Hợp nhấtdrive.google.com/file/d/1gg5KedBagCc3Ffg_MWf3BdHUM96bpvmu/view?usp=sharing
30/07/2020Giải trình BCTC quý II năm 2020drive.google.com/file/d/1uUEHF9SBYNCJH5UB8TdatcINWsnNJIJe/view?usp=sharing
30/07/2020Báo cáo tài chính quý II năm 2020 – Công ty mẹdrive.google.com/file/d/1JYTwMDgOgfyCx2LMI1r9NaHogayKrdfX/view?usp=sharing
30/07/2020Báo cáo tài chính quý II năm 2020 – Hợp nhấtdrive.google.com/file/d/1AXaP54Aja7gVvcL69o2br4E7rbC9gNf-/view?usp=sharing
29/04/2020Báo cáo tài chính quý I năm 2020 – Công ty mẹdrive.google.com/file/d/1VZN-Ysnhv1YWQpbZWIj3IYiaFby_mrPv/view?usp=sharing
29/04/2020Báo cáo tài chính quý I năm 2020 – Hợp nhấtdrive.google.com/file/d/1_tK8q46SUr-mP6-1wPbb-5Y0280Lc_j_/view?usp=sharing
22/01/2020Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 – Hợp nhấtdrive.google.com/file/d/1eBpJuVTJVPHyn0poyoNJULPTFZxLm2Yt/view?usp=sharing
31/12/2019Báo cáo tài chính hợp nhất 2019drive.google.com/file/d/1wbt5yOEZA9MawGJrwNL8ABXGj2n9_qQk/view?usp=sharing
31/12/2019Báo cáo tài chính riêng 2019drive.google.com/file/d/1QQD5t1n1HjXVXHNRrcYsJ_hWySed6G3n/view?usp=sharing
29/12/2019Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 – CTY mẹdrive.google.com/file/d/174w_-odOlfGKgYOt-YKz4QF8-1H6Ot0D/view?usp=sharing
03/10/2019Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019 – Công ty mẹdrive.google.com/file/d/1gfnBtQglCm3IOZgQLAGn5InIM5o2Z7g_/view?usp=sharing
03/10/2019Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019 – Hợp nhấtdrive.google.com/file/d/1l8uham6hC0pAbbLtpdunZZsCe9mzuRb7/view?usp=sharing
03/07/2019Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 – Hợp nhấtdrive.google.com/open?id=14MJlY0EozMNPpDZrXKkABB0rWGyMW-d8
03/07/2019Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 – CTY mẹdrive.google.com/open?id=11SCtopKWsCrbg5w8hECo8yGWjFNo2Ao-
03/07/2019Báo cáo tài chính quý II năm 2019 – Công ty mẹdrive.google.com/file/d/1B-i9ViJq5bls0B4FnQM2CyJxh1OgmU7S/view?usp=sharing
03/07/2019Báo cáo tài chính quý II năm 2019 – Hợp nhấtdrive.google.com/file/d/1qJsO5CYxBT1oSsVi6i70KFREzahqErZZ/view?usp=sharing
03/04/2019Báo cáo tài chính quý I năm 2019 – Hợp nhấtdrive.google.com/file/d/1g9gl5_ZJ649XpGyNy8TtbOH7uEELKQoh/view?usp=sharing
03/04/2019Báo cáo tài chính quý I năm 2019 – CTY mẹdrive.google.com/file/d/1RAq9KWt70i3RiovkiUOwoBFMctjERow3/view?usp=sharing
03/01/2019Báo cáo tài chính năm 2018 – Hợp nhấtdrive.google.com/file/d/1u0bP8zoTF2ZPafvmn1pqwK13aMB_-5Rg/view?usp=sharing
03/01/2019Báo cáo tài chính năm 2018 – CTY mẹdrive.google.com/file/d/10608RQRBDt11cVphhCETauNrQ7cODY_O/view?usp=sharing
03/01/2018Báo cáo tài chính năm 2017 – CTY hợp nhấtdrive.google.com/open?id=1rm7p8us-4DFO4wyw9wdRAo4pGv7Jc6NK
03/01/2018Báo cáo tài chính năm 2017 – CTY mẹdrive.google.com/open?id=1bDYe-HIsvLB_ToqqwPMj6xvXX7myWV2J
03/01/2017Báo cáo tài chính năm 2016 – CTY hợp nhấtdrive.google.com/open?id=1T2RbPvzjtzlLIi--bXsa5NoDUELzVNRq
03/01/2017Báo cáo tài chính năm 2016 – Công ty mẹdrive.google.com/open?id=1Tq6jvYEQEPJRfJU_QhIe89-AD-Nungjz
03/01/2016Báo cáo tài chính năm 2015drive.google.com/open?id=1IJO1tMn86M5ROZgo78V7D92K43RJ-LL8
03/01/2015Báo cáo tài chính năm 2014drive.google.com/open?id=1qzX_jwi9nZkohaqGdngMCd4HN_pQehuo
03/01/2014Báo cáo tài chính năm 2013drive.google.com/open?id=1uQuZiiQuyix4on90gZurw0Vt-IIc6M9k
03/01/2013Báo cáo tài chính năm 2012drive.google.com/open?id=1KQCnygZONpS34yBsx77TKZGrKaXzON0i
03/01/2012Báo cáo tài chính năm 2011drive.google.com/open?id=17HXH_sptZszCTdYMrRFTbEnWIIUqK0GO
03/01/2011Báo cáo tài chính năm 2010drive.google.com/open?id=15G8oXVoWXN_uygpNrZf7kUxQzd7aMzcE
03/01/2009Báo cáo tài chính năm 2008drive.google.com/open?id=1ABVTcJuxJLu6873HwX1XUxUqUink5baV
03/01/2009Báo cáo tài chính năm 2009drive.google.com/open?id=1pcwnZv85EJtag9-fxXTmhiDVLjVYvpkj
Ngày đăngTên tài liệuTải về
19/04/2024AAA: Báo cáo thường niên năm 2023drive.google.com/file/d/1FWD0Eg3w50atXSuPqJJhb75l8tn1n2kZ/view?usp=sharing
19/07/2023Báo cáo phát triển bền vững năm 2022drive.google.com/file/d/1C29PWsWXsg7PaMXRGxshEQ8hjtrwEALn/view?usp=sharing
20/04/2023Báo cáo thường niên năm 2022drive.google.com/file/d/17Z8dPyC-w9Qhda-J6l7uJpNYGS6Yl1Ab/view?usp=sharing
18/04/2022Báo cáo thường niên năm 2021drive.google.com/file/d/180-qmVMVpOo2Ac3HDfOqdIBoNlABwbLR/view?usp=sharing
29/04/2021Báo cáo Phát triển bền vững năm 2020drive.google.com/file/d/1El8Wp7cFa2jL4dQmelKjJbOpIQrjVIjV/view?usp=sharing
20/04/2021Báo cáo thường niên năm 2020drive.google.com/file/d/1ibVdmwnF27jUzQQERhV7rI75OSMb2To3/view?usp=sharing
29/04/2020Báo cáo Phát triển bền vững 2019drive.google.com/file/d/1k4q1W8S_ei4QaOZpglN9gitesnbONypQ/view?usp=sharing
07/04/2020Báo cáo thường niên 2019drive.google.com/file/d/1BY9Jj2rAPeUlOM1Qo2CUNvD8v2mUYqo3/view?usp=sharing
09/05/2019Báo cáo Phát triển bền vững 2018drive.google.com/file/d/14nx6hNb8dRCdywLjLfmGLeEoVGJECnbW/view?usp=sharing
02/04/2019Báo cáo thường niên 2018drive.google.com/file/d/14zWd3czbnsep1E9lWVyhpZVUn7QniYzc/view
02/01/2017Báo cáo thường niên 2017drive.google.com/open?id=18Gr1cekDWPdk0ULaNFYvwQ2r7CPKH1-I
02/01/2016Báo cáo thường niên 2016drive.google.com/open?id=1f0XBLBVAeis_Enpf56gUqsfeKpRdVeED
02/01/2015Báo cáo thường niên 2015drive.google.com/open?id=1q-Fbh5xr-wZxUy6VAw96NIMlaoE7D66d
02/01/2014Báo cáo thường niên 2014drive.google.com/open?id=177Aesl6LDDFc7qoFcWCC7GD5OEzI9R8N
02/01/2013Báo cáo thường niên 2013drive.google.com/open?id=1PkhIZRJWNC-MwTWq3VsryUh9PJL9alFD
02/01/2012Báo cáo thường niên 2012drive.google.com/open?id=1rxZn9idpA2DGlhtHcltsmJZi-80RX6Rd
02/01/2011Báo cáo thường niên 2011drive.google.com/open?id=16b1503Tb15eGSW120yzT7eBxwRuT6tba
02/01/2010Báo cáo thường niên 2010drive.google.com/open?id=1QGa1sEADOdSTjrvLYFgieSkPiVB-bba1
Ngày đăngTên tài liệuTải về
30/01/2024AAA: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023drive.google.com/file/d/1gwD91PGGEYNUxkxdjqaiYW5bQnAPYpw-/view?usp=sharing
28/07/2023AAA: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023drive.google.com/file/d/1ZXrJYjpQX5YxNU7wmrP69SjUbkAjXBe4/view?usp=sharing
30/01/2023Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2022drive.google.com/file/d/1GLEKjBxTiR2ngdLc1iU50qiH13Pmovym/view?usp=sharing
29/07/2022Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022drive.google.com/file/d/1tE2y7FaSdoCA95r_FWqDBEyq85BIFsG-/view?usp=sharing
27/01/2022Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021drive.google.com/file/d/1SP-9RTe-Qt_aoMOIhvuAp-_zicp-LWBc/view?usp=sharing
29/07/2021Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2021drive.google.com/file/d/1Pf4thhfetNNhV9S9zOeKDZ41MunEEFnG/view?usp=sharing
26/01/2021Báo cáo tình hình quản trị năm 2020drive.google.com/file/d/13td9IApY8ipvHH-K7IBaUdLllcYcsz44/view?usp=sharing
30/07/2020Báo cáo quản trị nửa đầu năm 2020drive.google.com/file/d/1LChCEWSMa8TCvdDwbQp3CHiiRGkZvo_4/view?usp=sharing
30/01/2020Báo cáo quản trị 2019drive.google.com/file/d/1vKxj9TAunuEsAgh7ug-tcgQB9t12z_-D/view?usp=sharing
29/07/2019Báo cáo quản trị nửa đầu năm 2019drive.google.com/open?id=17SaBC7nVeGiwV5PFt5jk6MlmYSOs9UwO
25/01/2019Báo cáo quản trị 2018drive.google.com/file/d/1nXPx3DijcdkJUX7-nvnxyLQCmqpSEXR9/view?usp=sharing
06/07/2018Báo cáo quản trị nửa đầu năm 2018drive.google.com/file/d/1xM7QV5ZzhQsHPwTsIM1uGETe9wxS7I1b/view?usp=sharing
03/01/2018Báo cáo quản trị 2017drive.google.com/open?id=1dKmRYt6HniMRqDpbUkgJIxNbDlGrAhed
10/09/2017Báo cáo quản trị nửa đầu năm 2017drive.google.com/file/d/1jtAJen3Txx85Qf1KD0HioCmZ19cIWzcj/view?usp=sharing
02/01/2016Báo cáo quản trị 2016drive.google.com/open?id=18bNX6WMITFbMARCcxva4XtkI3zNGl7oI
02/01/2015Báo cáo quản trị 2015drive.google.com/open?id=1PpoEGcLocYf5KrKAtXCW72I5Aa7mbSDO
02/01/2014Báo cáo quản trị 2014drive.google.com/file/d/1sfcG3Qr0TV2YJ0ZpK49-N-RIiDZT0lhT/view?usp=sharing
Ngày đăngTên tài liệuTải về
26/04/2024Bản tin IR quý 1 năm 2024drive.google.com/file/d/10NZ1NLDcE6-fJO-0bOk5z2pPcRKLQR0v/view?usp=drive_link
31/01/2024Bản tin IR năm 2023drive.google.com/file/d/1BuouLdHe6dM0Qi8lhs8q6s1CV9Zs9Jue/view?usp=sharing
28/07/2023Bản tin IR nửa đầu năm 2023drive.google.com/file/d/1NjtxMu4EtcXLHAqXbXO99Z_sd60ZiElP/view?usp=drive_link
28/04/2023Bản tin IR quý 1 năm 2023drive.google.com/file/d/1zVHPLvLnO3hw4aBtTuqhiid6DGu2EBov/view?usp=share_link
28/10/2022Bản tin IR quý 3 năm 2022
03/08/2022Bản tin IR quý 2 năm 2022drive.google.com/file/d/1D_RhDfKmd4ey1-v6L5-V5NKNQkmWEJoN/view
05/05/2022Bản tin IR quý 1 năm 2022drive.google.com/file/d/1-BjwXDVPl1GkHe5EPMgTenzHMtl-X11T/view?usp=sharing
10/02/2022Bản tin IR năm 2021drive.google.com/file/d/1mFuHt0iAuLwEkfjNKoyhbvM--qiTnXWQ/view?usp=sharing
02/11/2021Bản tin IR quý 3 năm 2021drive.google.com/file/d/1ZujctDHVl1GWY9M3GTJv4Pj_6NZ_6L0w/view?usp=sharing
03/08/2021Bản tin IR quý 2 năm 2021drive.google.com/file/d/1-dnq9vKFtwKy0MrfStQnKKS8_w_BewBU/view?usp=sharing
29/04/2021Bản tin IR quý 1 năm 2021drive.google.com/file/d/1Bj75DZxFMGCvQ1K3sSsONzzxm9RnLXmP/view?usp=sharing
29/01/2021Bản tin IR năm 2020drive.google.com/file/d/1eBevKul4uznssc1wPBNQzf6EcPT2tB2x/view?usp=sharing
28/10/2020Bản tin IR quý 3 năm 2020drive.google.com/file/d/1M8gkKw7ca1V0UU4DhIA6DYFeu6UDRE5P/view?usp=sharing
05/08/2020Bản tin IR quý 2 năm 2020drive.google.com/file/d/15jsAsRTEaRxfxLyVhM4IEYS8NRAbih38/view?usp=sharing
29/04/2020Bản tin IR quý 1 năm 2020drive.google.com/file/d/1vyozt8LQyKveamC_AqWzhlyLuheNO5ZP/view?usp=sharing
03/02/2020Bản tin IR năm 2019 – Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 137%drive.google.com/open?id=1uZdlvZKDjXz4k_-vuWZz2T0UUatet9Fe
22/10/2019Bản tin IR quý 3 năm 2019 – Lợi nhuận sản xuất tăng trưởng 47%drive.google.com/open?id=1rYZTQEg24WQKFKrCYn-F5O4hTLkHDRjk
19/04/2019Bản tin IR quý 1 năm 2019drive.google.com/file/d/1teE3n2uUsy7xdT4-IHYv44LJbk0HXMMZ/view?usp=sharing
20/02/2019Bản tin IR năm 2018drive.google.com/file/d/1wgSnuG41ktW6-ZHichVm4Aj-rAvl9uie/view?usp=sharing
25/10/2018Bản tin IR quý 3 năm 2018drive.google.com/file/d/1h7NISdBxOqlPfg_qCCAcIEo8-U0M_5Er/view?usp=sharing
31/07/2018Bản tin IR quý 2 năm 2018drive.google.com/file/d/1cOpQnn2AW-2mIVyQ-XuKlh5H45lXOs-c/view?usp=sharing