Tin tức Tin tức - Sự kiện

An Phat Plastic (AAA): Tổ chức thành công Đại hội Cổ đông năm 2017

Sáng ngày 18/2/2017, tại Hội trường Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (Mã chứng khoán: AAA), trụ sở lô CN11+CN12, cụm CN An Đồng, Nam Sách, Hải Dương, đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Sáng ngày 18/2/2017, tại Hội trường Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (Mã chứng khóa: AAA), trụ sở lô CN11+CN12, cụm CN An Đồng, Nam Sách, Hải Dương, đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc; thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác năm 2016 và kế hoạch năm 2017; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 của Công ty; Nhất trí thông qua tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 và thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị cùng nhiều vấn đề khác trong hoạt động của công ty.

Với những kế hoạch khá cụ thể, An Phát đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất trong năm 2017 đạt 2.900 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 200 tỷ đồng. An Phát cũng dự kiến chi trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ từ 20-30%/mệnh giá (bằng tiền mặt). Đại hội cũng nhất trí cao thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên công ty với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và số lượng phát hành tối đa 1.700.000 cổ phiếu.

An Phát cũng dự kiến thời gian trả cổ tức năm 2016 đợt 2 dự kiến vào tháng 4 năm 2017, tỷ lệ chi trả cổ tức là 10%/cổ phần (mỗi cổ phần nhận được 1.000 đồng) với hình thức chi trả bằng tiền mặt Việt Nam đồng, tổng số tiền chi trả cổ tức sẽ bằng 40% lợi nhuận sau thuế năm 2016 của Công ty (Công ty sẽ thực hiện khấu trừ thuế TNCN (nếu có) trước khi trả cổ tức cho cổ đông).

Biên bản và Nghị quyết  xem chi tiết tại đây

Tin liên quan

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN