Đại hội đồng cổ đông

Mọi câu hỏi về Công ty xin Quý Nhà đầu tư vui lòng liên hệ bộ phận IR của chúng tôi: ir@anphatholdings.com

Ngày đăngTên tài liệuTải về
11/01/2022Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022drive.google.com/file/d/1npHv1AY0gX7NNyikwuySYnKbqUYCtAmr/view?usp=sharing
03/01/2022Thông báo tuân thủ quy định phòng dịch tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022drive.google.com/file/d/1-oErbKocs7_IZM0jtybX8gv7Meu-JoO5/view?usp=sharing
Ngày đăngTên tài liệuTải về
20/12/2021Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2022drive.google.com/file/d/1KKijzVOCqH6iS2DM1YCx1rn7Vr_HzP2u/view?usp=sharing
18/12/2021Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022drive.google.com/file/d/11Yg_THJyp2W2bHRBD06_LhjuA3sSRaXI/view?usp=sharing
30/06/2021Tài liệu CBTT sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021drive.google.com/file/d/1gPoPG3UJoBJ5vji0gxCqbel2xDcpytiX/view?usp=sharing
08/06/2021Danh sách và lý lịch ứng viên bầu vào HĐQT năm 2021drive.google.com/file/d/1Hh_mCgsYWq7SyPnyKNW9j3klu_o8N8nd/view?usp=sharing
08/06/2021Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021drive.google.com/file/d/1BqxgmZLiTGP7DC-YkYyza7JDScBZF-83/view?usp=sharing
05/05/2021Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021drive.google.com/file/d/1jUPEDW0CBL4O9bMWWYBl-0Qc_ise4iY2/view?usp=sharing
20/03/2021Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và thay đổi thời gian chốt danh sách cổ đôngdrive.google.com/file/d/1___0Kf3B0PUlCxmFK-BWNQJOm4rtkCEX/view?usp=sharing
05/03/2021CBTT về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021drive.google.com/file/d/1W6mOzshu3p-lvcYhQZ1_1IudniDlBB5t/view?usp=sharing
06/02/2021Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021drive.google.com/file/d/1ZL9zsDKfnu4RkcLoRKItwxo7wsigmvDB/view?usp=sharing
14/01/2021Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2021drive.google.com/file/d/1H_lkfJ824hyzNi0M4zRLYsEPIlv3cwBU/view?usp=sharing
14/01/2021Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường 2021drive.google.com/file/d/1FScl-x_MGHq0aqSXKh9zwAzgQCkLpANi/view?usp=sharing
09/01/2021Nghị quyết của HĐQT thông qua thời gian, địa điểm, nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021drive.google.com/file/d/1KeMhJhI7IEMr7O8pkgwYDwH1OBGTTukh/view?usp=sharing
22/12/2020CBTT chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ bất thường 2021drive.google.com/file/d/17E0ZRsPUI-5ax8qTC2Icgh0KMPlPutXI/view?usp=sharing
Ngày đăngTên tài liệuTải về
28/08/2020Biên bản & Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2020drive.google.com/file/d/1fOMeefnckKYGcNQexW2PUr56r5UKTfi5/view?usp=sharing
18/08/2020Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2020drive.google.com/file/d/1URuXJTRxZmNV2h7cWv4GUvPRifMBCsPa/view?usp=sharing
18/08/2020Tờ khai y tế ĐHĐCĐ bất thường 2020drive.google.com/file/d/1RMM9OmI3lRP6fTgcqDkVX-dHAq0hedbF/view?usp=sharing
18/08/2020Thông báo thực hiện quyền biểu quyết và tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2020 của cổ đôngdrive.google.com/file/d/1jecnakXd0f83_z8yI0q10A-_KYUorn4B/view?usp=sharing
18/08/2020Thông báo họp ĐHĐCĐ bất thường 2020 & Thông báo thay đổi địa điểm họp ĐHĐCĐ bất thường 2020drive.google.com/file/d/1tMB3H95BZkpMb_SDExT_-muIDSuBbUYU/view?usp=sharing
26/03/2020Nội dung thảo luận tại ĐHĐCĐ thường niên 2020drive.google.com/file/d/1acFfZRiNhfbQPQSyB1MRbQBi_MDa3wmh/view?usp=sharing
25/03/2020Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020drive.google.com/file/d/1Lbgx0W6E-ASERZeDaQFVtM6p81lLVxll/view?usp=sharing
20/03/2020Thông tin ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị năm 2020drive.google.com/file/d/1oK69-AI6Fot63tf7NonV8wpcX8lpOvyC/view?usp=sharing
13/03/2020Thông báo về việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020drive.google.com/open?id=1Emu_feR7jld-1LoazKKH_4dw9rxGijJC
13/03/2020Thông báo về việc Thực hiện quyền tham dự họp và biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Cổ đôngdrive.google.com/file/d/14Dyz3E5BlZUXozUrqqxW9fu_G7HpNsbW/view?usp=sharing
13/03/2020Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020drive.google.com/file/d/11S8tHHgtoRMzxIEsqQNvcY2MJZMJ0hiE/view?usp=sharing
26/12/2019Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020drive.google.com/file/d/18KOxaCNAK31yZugFz9v1c6N0CpLGdKCd/view?usp=sharing
Ngày đăngTên tài liệuTải về
16/04/2019Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019drive.google.com/file/d/1TkPlLp0teis02q5010yDqC9mWKY-rBgE/view?usp=sharing
Ngày đăngTên tài liệuTải về
10/10/2018Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018drive.google.com/file/d/1P10j8Gs6mxhQki7-xhpMh0WzuqwQ3txp/view?usp=sharing
28/09/2018AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 – Thông báo mời họpdrive.google.com/open?id=11I_wIQr2aJLOf8JmWm3PQpg9W12xP4VY
28/09/2018AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 – Nghị quyết HĐQT thông qua thời gian, địa điểm, tài liệu họpdrive.google.com/open?id=1KU3yRkzmKvemqpvVkeiQ5xbwU3n-q9Hu
08/02/2018NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2018drive.google.com/open?id=1MvaHBmw31kGyHgWKXflhGgFMAgMaGrFT
08/02/2018Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018drive.google.com/file/d/1OMS-XiFki-nyPivJHThaCz_9kMVci0mb/view?usp=sharing
25/01/2018Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018drive.google.com/file/d/1qEx75pkUwpN0c9vjGcQVhxW7GmGhXuYr/view?usp=sharing