Đại hội đồng cổ đông

Mọi câu hỏi về Công ty xin Quý Nhà đầu tư vui lòng liên hệ bộ phận IR của chúng tôi: ir@anphatholdings.vn

Ngày đăngTên tài liệuTải về
28/05/2024AAA: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024drive.google.com/file/d/1kG47W1sU8ysy20JZfnKmYcpYyoKlYlYt/view?usp=drive_link
25/04/2024AAA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024drive.google.com/drive/folders/16VH66GlmeNtfQI1ZTGV7EPmpo7XoFLE9?usp=drive_link
25/04/2024AAA: Nghị quyết HĐQT Vv thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024drive.google.com/file/d/1nrhwSRHzALmjPZ6-mnuSiL4cN5HWpHEo/view?usp=sharing
Ngày đăngTên tài liệuTải về
15/05/2023AAA – Biên bản họp và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023drive.google.com/file/d/1_E8fndEH7V1pfs-ea7QEBOx9PUvrW_mQ/view?usp=sharing
12/05/2023AAA: Tài liệu họp sửa đổi, bổ sungdrive.google.com/drive/folders/1A74OXDXDKPB9VrBfM9j3omqY2PYrkNjT?usp=sharing
20/04/2023AAA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023drive.google.com/drive/folders/1PMAsj6cA190lmC65l0KgHptoc93UtjLX?usp=sharing
20/04/2023AAA: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023drive.google.com/file/d/16Vx90RdI9AwuNDEMnp5i3I2RewG2ObLu/view?usp=sharing
20/04/2023AAA: Nghị quyết HĐQT thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023drive.google.com/file/d/1mYvD2EayG4sBJo107G25Ja2AUvPIOgFy/view?usp=sharing
Ngày đăngTên tài liệuTải về
20/06/2022AAA: Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022drive.google.com/file/d/1aE7W1xZSjMtsxUAg7QiBi7F94SsvV-0z/view?usp=sharing
15/06/2022AAA: Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúngdrive.google.com/file/d/1L-D3XzeeuVeFItxYsYoU8bA7HLG6hGBA/view?usp=sharing
10/06/2022AAA: Danh sách và lý lịch ứng viên HĐQT; Ban kiểm soátdrive.google.com/drive/folders/1wMOInqtOrZ4p_GsBo79F-l_cuLA5FQaT?usp=sharing
31/05/2022Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022drive.google.com/drive/folders/18hBjVXFKesZY2RO_Hy6eK4Cu_mDXNxBm?usp=sharing
26/05/2022Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022drive.google.com/file/d/1FFHDZqoJ5LqYXT23EefrHNzenDQnXIaG/view?usp=sharing
11/01/2022Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022drive.google.com/file/d/1sOnHjQKyHBIQgr6U2BUE2-6_rNSVy7DY/view?usp=sharing
03/01/2022Thông báo tuân thủ quy định phòng dịch tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022drive.google.com/file/d/1-oErbKocs7_IZM0jtybX8gv7Meu-JoO5/view?usp=sharing
Ngày đăngTên tài liệuTải về
20/12/2021Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2022drive.google.com/file/d/1dOfoY3dp5YR7rVCzIP5XIbKwmXIe641_/view?usp=sharing
18/12/2021Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022drive.google.com/file/d/11Yg_THJyp2W2bHRBD06_LhjuA3sSRaXI/view?usp=sharing
30/06/2021Tài liệu CBTT sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021drive.google.com/file/d/16Rhwni3UxwHBI4VmuoHD_XLsFxPtnvXa/view?usp=sharing
08/06/2021Danh sách và lý lịch ứng viên bầu vào HĐQT năm 2021drive.google.com/file/d/107Bnf4ZPKCgz6c8UfUndPgCMdvwLgXG9/view?usp=sharing
08/06/2021Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021drive.google.com/file/d/1CvholkovDWntWfw2A4xlw85knZUYXuvf/view?usp=sharing
05/05/2021Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021drive.google.com/file/d/1iCVt2ibXtnMXEb1zinVqokQw6Gs6ZL2q/view?usp=sharing
20/03/2021Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và thay đổi thời gian chốt danh sách cổ đôngdrive.google.com/file/d/1Nyv7uVIbi_TO4R3xVvnwIdjNCmTq5y7G/view?usp=sharing
05/03/2021CBTT về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021drive.google.com/file/d/15WIMR9nnDt5rjqd-AVL7FID_Js0qbWE1/view?usp=sharing
06/02/2021Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021drive.google.com/file/d/14p_FLcmNZ-APXDrbkynkClzgsWsKut8u/view?usp=sharing
14/01/2021Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2021drive.google.com/file/d/1WyAtG_vdYqinVb8ci6eV27OiOiGFs-8t/view?usp=sharing
14/01/2021Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường 2021drive.google.com/file/d/1ZUIciOy5_Oer57xXfI-bYgV5tboPabRO/view?usp=sharing
09/01/2021Nghị quyết của HĐQT thông qua thời gian, địa điểm, nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021drive.google.com/file/d/1CjhU2S0YNyh5_cV5IrQQ5W3TNvG_Ns2F/view?usp=sharing
22/12/2020CBTT chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ bất thường 2021drive.google.com/file/d/1DlML8-lZVR3NDx9HaZxP4SgIbtNu4Vvg/view?usp=sharing
Ngày đăngTên tài liệuTải về
28/08/2020Biên bản & Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2020drive.google.com/file/d/1cX6GQAgDRGTC5k9ODaxnfr1y0ai8pK8w/view?usp=sharing
18/08/2020Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2020drive.google.com/file/d/1o2QSjs-4lbFTjICbY7pylP9_EF5DlQ7K/view?usp=sharing
18/08/2020Tờ khai y tế ĐHĐCĐ bất thường 2020drive.google.com/file/d/1KE_aMJnbH7LVisx3Lj4EXbUK8PykomAd/view?usp=sharing
18/08/2020Thông báo thực hiện quyền biểu quyết và tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2020 của cổ đôngdrive.google.com/file/d/1nYIog7Kr2m4s2KRzeNz15pSQCVYwsPeg/view?usp=sharing
18/08/2020Thông báo họp ĐHĐCĐ bất thường 2020 & Thông báo thay đổi địa điểm họp ĐHĐCĐ bất thường 2020drive.google.com/file/d/1bqqGvAj8W2gzeHazIiur6r7N0Zudx1v8/view?usp=sharing
26/03/2020Nội dung thảo luận tại ĐHĐCĐ thường niên 2020drive.google.com/file/d/1acFfZRiNhfbQPQSyB1MRbQBi_MDa3wmh/view?usp=sharing
25/03/2020Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020drive.google.com/file/d/1x1zVMoLlWBiVNkraElYnAWHoHgL0nQHd/view?usp=sharing
20/03/2020Thông tin ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị năm 2020drive.google.com/file/d/1R7NRraaDgDUqTQ3ItRZJpkw21ogagfrN/view?usp=sharing
13/03/2020Thông báo về việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020drive.google.com/file/d/1Z6whodH5o28ov4tYt9W3ghENYvAvUTFf/view?usp=sharing
13/03/2020Thông báo về việc Thực hiện quyền tham dự họp và biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Cổ đôngdrive.google.com/file/d/14Dyz3E5BlZUXozUrqqxW9fu_G7HpNsbW/view?usp=sharing
13/03/2020Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020drive.google.com/file/d/1tCKt32XSSg9TXBxk-HT9MddgqTc8MEdd/view?usp=sharing
26/12/2019Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020drive.google.com/file/d/1wO7__LY46YOpdopDJs5YLu83PPbsjNy1/view?usp=sharing
Ngày đăngTên tài liệuTải về
16/04/2019Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019drive.google.com/file/d/1HCyUP36QiK5Fb_eKUzsfSZRPu-3myoM2/view?usp=sharing
Ngày đăngTên tài liệuTải về
10/10/2018Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018drive.google.com/file/d/1XtjBdcSTgTyB-TzAiEPg3U2T9D2QQhZX/view?usp=sharing
28/09/2018AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 – Thông báo mời họpdrive.google.com/file/d/1qkrOu7-FlEiA9C4U56-xrnW8oXd-2Z0h/view?usp=sharing
28/09/2018AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 – Nghị quyết HĐQT thông qua thời gian, địa điểm, tài liệu họpdrive.google.com/file/d/114ZGXUUc37W-KeEbrmiXRuFARphOTbUj/view?usp=sharing
08/02/2018NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2018drive.google.com/open?id=1MvaHBmw31kGyHgWKXflhGgFMAgMaGrFT
08/02/2018Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018drive.google.com/file/d/1OMS-XiFki-nyPivJHThaCz_9kMVci0mb/view?usp=sharing
25/01/2018Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018drive.google.com/file/d/1qEx75pkUwpN0c9vjGcQVhxW7GmGhXuYr/view?usp=sharing