Đại hội đồng cổ đông

Mọi câu hỏi về Công ty xin Quý Nhà đầu tư vui lòng liên hệ bộ phận IR của chúng tôi: ir@anphatholdings.com

Ngày đăngTên tài liệuTải về
26/03/2020Nội dung thảo luận tại ĐHĐCĐ thường niên 2020drive.google.com/file/d/1acFfZRiNhfbQPQSyB1MRbQBi_MDa3wmh/view?usp=sharing
25/03/2020Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020drive.google.com/file/d/1Lbgx0W6E-ASERZeDaQFVtM6p81lLVxll/view?usp=sharing
20/03/2020Thông tin ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị năm 2020drive.google.com/file/d/1oK69-AI6Fot63tf7NonV8wpcX8lpOvyC/view?usp=sharing
13/03/2020Thông báo về việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020drive.google.com/open?id=1Emu_feR7jld-1LoazKKH_4dw9rxGijJC
13/03/2020Thông báo về việc Thực hiện quyền tham dự họp và biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Cổ đôngdrive.google.com/file/d/14Dyz3E5BlZUXozUrqqxW9fu_G7HpNsbW/view?usp=sharing
13/03/2020Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020drive.google.com/file/d/11S8tHHgtoRMzxIEsqQNvcY2MJZMJ0hiE/view?usp=sharing
26/12/2019Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020drive.google.com/file/d/18KOxaCNAK31yZugFz9v1c6N0CpLGdKCd/view?usp=sharing
Ngày đăngTên tài liệuTải về
16/04/2019Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019drive.google.com/file/d/1TkPlLp0teis02q5010yDqC9mWKY-rBgE/view?usp=sharing
Ngày đăngTên tài liệuTải về
10/10/2018Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018drive.google.com/file/d/1P10j8Gs6mxhQki7-xhpMh0WzuqwQ3txp/view?usp=sharing
28/09/2018AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 – Thông báo mời họpdrive.google.com/open?id=11I_wIQr2aJLOf8JmWm3PQpg9W12xP4VY
28/09/2018AN PHAT PLASTIC (AAA): THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 – Nghị quyết HĐQT thông qua thời gian, địa điểm, tài liệu họpdrive.google.com/open?id=1KU3yRkzmKvemqpvVkeiQ5xbwU3n-q9Hu
08/02/2018NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2018drive.google.com/open?id=1MvaHBmw31kGyHgWKXflhGgFMAgMaGrFT
08/02/2018Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018drive.google.com/file/d/1OMS-XiFki-nyPivJHThaCz_9kMVci0mb/view?usp=sharing
25/01/2018Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018drive.google.com/file/d/1qEx75pkUwpN0c9vjGcQVhxW7GmGhXuYr/view?usp=sharing